Commit 803cfdcc authored by Roelofsen, Hans's avatar Roelofsen, Hans
Browse files

Update datamanagement.md

parent 0d38b023
# Data Management in team B&B
---
door: Hans Roelofsen
datum: 31 mei 20201
---
......@@ -120,8 +119,8 @@ _Maar altijd!_
* geografisch
* thematisch
* alfabetisch
* losse bestanden alleen in laagste folder-niveau
* forceer de volgorde van directories in file-system mbv prefixes
* losse bestanden alleen in laagste folder-niveau
* forceer de volgorde van directories in file-system mbv prefixes
![Tree](images/DM4.JPG)
......@@ -135,7 +134,7 @@ Data moet beschreven worden om begrepen te worden. `Metadata` is het toverwoord.
* los bestandje `ReadMe.txt`
* commentaar regels bovenaan tabel, ```# Tabel gemaakt door HR, dd 20210528```
* e-mail correspondentie
* MS Office document Properties
* MS Office document Properties
![properties](images/DM6.JPG)
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment