Commit 0d38b023 authored by Roelofsen, Hans's avatar Roelofsen, Hans
Browse files

nearly nearly there...

parent 21802357
......@@ -76,7 +76,7 @@ Wat zijn geschkte locaties voor data-opslag voor een lopend WEnR project?
* `W:/projects/nvk_bdb`
* `W:/projects/doren2019`
![W request](images/DM9.jpg)
![W request](images/DM9.JPG)
* MS OneDrive
![OneDrive](images/DM10.jpg)
......@@ -122,7 +122,7 @@ _Maar altijd!_
* alfabetisch
* losse bestanden alleen in laagste folder-niveau
* forceer de volgorde van directories in file-system mbv prefixes
![Tree](images/DM4.jpg)
![Tree](images/DM4.JPG)
---
......@@ -136,7 +136,7 @@ Data moet beschreven worden om begrepen te worden. `Metadata` is het toverwoord.
* commentaar regels bovenaan tabel, ```# Tabel gemaakt door HR, dd 20210528```
* e-mail correspondentie
* MS Office document Properties
![properties](images/DM6.jpg)
![properties](images/DM6.JPG)
**Wat te vermelden?**
......@@ -173,7 +173,8 @@ Als we _nu_ op onze data passen, maken we het onze _toekomstige_ zelf en collega
![I can do science!](images/DM8.jpg)
---
###Meer weten?
### Meer weten?
* [Wageningen Data Competence Centre](https://www.wur.nl/en/Value-Creation-Cooperation/Collaborating-with-WUR-1/WDCC.htm)
* [WDCC FAQ](https://www.wur.nl/en/Value-Creation-Cooperation/Collaborating-with-WUR-1/WDCC/FAQ-Wageningen-Data-Competence-Center.htm)
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment