Commit 507ff1b9 authored by Roelofsen, Hans's avatar Roelofsen, Hans
Browse files

final touch presentatin

parent 6fef9a8f
---
# Data Management in team B&B
###_wat is 't en wat moeten we ermee?_
# Data Management in team B&B
---
door: Hans Roelofsen
datum: 31 mei 20201
---
......@@ -77,11 +75,20 @@ Wat zijn geschkte locaties voor data-opslag voor een lopend WEnR project?
* `W:/projects/QMAR`
* `W:/projects/nvk_bdb`
* `W:/projects/doren2019`
* MS OneDrive
![W request](images/dm9.jpg)
* MS OneDrive
![OneDrive](images/DM10.jpg)
* standaard bij WUR account
* persoonsgebonden, maar deelbaar met collegas
* ook buiten WUR netwerk
* ook offline beschikbaar (sync zodra je online bent)
* persoonsgebonden, maar deelbaar met collegas (ook buiten WUR netwerk)
* ook offline beschikbaar (sync zodra je online bent
* MS Sharepoint
![Sharepoint](images/dm11.jpg)
* vooral bedoeld voor documenten, minder geschikt voor grote data
* document-management systeem
* draait achter Teams
* Sync met Windows Explorer
* lokaal (`C:\\`)
* voor lokale werkzaamheden, probeersels, tussenproducten
* niet deelbaar, niet toegankelijk
......@@ -90,18 +97,24 @@ Wat zijn geschkte locaties voor data-opslag voor een lopend WEnR project?
* anders?
Wat zijn geschikte locaties voor langdurige opslag van `Project-Resultaat` datasets?
* Wederom `W:\\`
* wederom `W:\\`
* externe HardDisk (wel goed opbergen)
* papier, ordner (formulieren, metingen etc)
* [4TU Data Archief](https://data.4tu.nl/info/)
* [4TU Data Archief](https://data.4tu.nl/info/)
![4TU](images/DM12.jpg)
* bij project-partners
* Domeinspecifiek:
* domeinspecifiek:
* SynBioSys (Vegetatieopnamen)
* GeoDesk (GIS kaarten)
* anders
_Maar altijd!_
* Organiseer data op een logische manier:
* Goede datasets zijn:
* **compleet**
* **intern homogeen**
* **correct**
* Organiseer data op een logische manier. Bijvoorbeeld:
* chronologisch
* herkomst
* geografisch
......@@ -110,14 +123,79 @@ _Maar altijd!_
* losse bestanden alleen in laagste folder-niveau
* forceer de volgorde van directories in file-system mbv prefixes
![Tree](images/dm4.jpg)
* Goede datasets zijn:
* **compleet**
* **intern homogeen**
* **correct**
---
### 2. Data begrijpen
![bright light](images/dm5.jpg)
![bright light](images/dm5.jpg)
Data moet beschreven worden om begrepen te worden. `Metadata` is het toverwoord.
**Hoe leg ik metadata vast?**
* apart tabblad in Excel
* los bestandje `ReadMe.txt`
* commentaar regels bovenaan tabel, ```# Tabel gemaakt door HR, dd 20210528```
* e-mail correspondentie
* MS Office document Properties
![properties](images/dm6.jpg)
**Wat te vermelden?**
* meeteenheden (cm, m, hectare, km<sup>2</sup>)
* legendas van kaarten
* data-schaal (ordinaal, nominaal, interval)
* afkortingen
* kolom-namen
* referentiedata (coordinaten-systeem, NAP)
* datum-formatting ([ISO8601](https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_8601) zegt: `YYYY-MM-DD`)
* auteurs + datum
* gebaseerd op welke data?
* wanneer gemaakt, wanneer gewijzigd?
* gemaakt voor welk project?
* gebruiksbeperkingen (copyright, vertrouwelijheid)
![shouting](images/dm7.jpg)
**Voor metadata geldt:**
> iets > niets
> expliciet > impliciet
> te veel > te weinig
---
### 3. Data gebruiken
Als we _nu_ op onze data passen, maken we het onze _toekomstige_ zelf en collega's gemakkelijker. Dankzij data-management:
* is onderzoek gebaseerd op betrouwbare, herleidbare data
* is onderzoek reproduceerbaar
* kan data meermaals gebruikt worden
![I can do science!](images/dm8.jpg)
---
###Meer weten?
* [Wageningen Data Competence Centre](https://www.wur.nl/en/Value-Creation-Cooperation/Collaborating-with-WUR-1/WDCC.htm)
* [WDCC FAQ](https://www.wur.nl/en/Value-Creation-Cooperation/Collaborating-with-WUR-1/WDCC/FAQ-Wageningen-Data-Competence-Center.htm)
* [Servicedesk IT File Storage FAQ](https://intranet.wur.nl/umbraco/en/practical-information/it-services/file-storage/)
* [Servicedesk IT Document ManagementFAQ](https://intranet.wur.nl/umbraco/en/practical-information/it-services/file-storage/)
* [Servicedesk IT request W:\ storage](https://iwms.wur.nl/case/IT/IT_PSS046?2)
* [HOW TO: Add users to W:\ share](https://sharepoint.wur.nl/sites/it/dataopslag_storage/EN-Manual_Edit_accesslist_networkshare.pdf)
* [Servidedesk IT Data Storage page](https://itsupport.wur.nl/CategorySubjects?selectedCategoryId=7)
* [Servidedesk IT Collaboration page](https://itsupport.wur.nl/CategorySubjects?selectedCategoryId=15)
* [FAIR Data @ WUR](https://www.wur.nl/nl/nieuws/WUR-stappen-naar-FAIR-data-science.htm)
* ESG Data Stewards Core Team:
* Wies Vullings
* Maarten Storm
* Paul de Bie
* Janien van der Greft
* team B&B Data Management plan: volgt
* team B&B Data Steward: Hans
......
resources/images/DM5.jpg

9.51 KB | W: | H:

resources/images/DM5.jpg

8.68 KB | W: | H:

resources/images/DM5.jpg
resources/images/DM5.jpg
resources/images/DM5.jpg
resources/images/DM5.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment