Commit 0a7146f6 authored by karolina's avatar karolina
Browse files

minor changes Friday 1st Feb

parent 44c27ad1
......@@ -367,7 +367,7 @@ class TM5ObservationOperator(ObservationOperator):
raise IOError
#LU kopiujemy tm5-owe restarty , chociaz w sumie juz je skopiowalismy wczesniej
def get_initial_data(self): #LU tylko dir.restrt.curret jkao miejsce z ktorego zbiore pliki typu "tm5_restart"
def get_initial_data(self, sourcedir): #LU tylko dir.restrt.curret jkao miejsce z ktorego zbiore pliki typu "tm5_restart"
""" This method places all initial data needed by an ObservationOperator in the proper folder for the model.
For TM5, this means copying the save_*.hdf* files to the dir.save directory from which TM5 will read initial
concentrations for all tracers.
......@@ -382,7 +382,7 @@ class TM5ObservationOperator(ObservationOperator):
# First get the restart data for TM5 from the current restart dir of the filter
sourcedir = self.DaCycle['dir.restart.current']
# sourcedir = self.DaCycle['dir.restart.current']
targetdir = self.tm_settings[self.savedirkey]
self.outputdir = self.tm_settings[self.outputdirkey] #IV test
......
......@@ -69,16 +69,15 @@ def prepare_state(DaCycle, StateVector, newrc):
StateVector.Initialize(newrc) #LU w prepare state inicjalizujemy wektor stanu ktoremu dopiero co przypisalismy wartosci.
#LU to jest zalezne od cyklu, i cykl pojedynczy moze miec time.restart lub moze nie miec.
if not DaCycle['time.restart']: #LU jesli jest to pierwszy cykl
if not DaCycle['time.restart']:
# Fill each week from n=1 to n=nlag with a new ensemble
nlag = StateVector.nlag #LU dla kazdego od zera do dlugosc(cykl) wyznaczamy date oraz znajdujemy kowariancje i robimy nowa ensemble.
for n in range(0, nlag):
for n in range(StateVector.nlag):
date = DaCycle['time.start'] + datetime.timedelta(days=(n + 0.5) * int(DaCycle['time.cycle']))
#LU ta data jest tutaj potrzebna tylko do znalezienia odpowiedniego pliku z kowariancja.
svparams = {k: newrc[k] for k in ('ocn.covariance', 'bio.covariance')}
cov = StateVector.get_covariance(date, svparams) #LU to mozna zrobic w srodku, bo przeciez nie potrzebna mu ta kowariancja a z drugiej strony zawsze potrzebuje kowariancji zeby stworzyc nowa ensemble
cov = StateVector.get_covariance(date, svparams) #LU to mozna zrobic w srodku, bo przeciez nie potrzebna tu ta kowariancja a z drugiej strony zawsze potrzebuje kowariancji zeby stworzyc nowa ensemble
StateVector.make_new_ensemble(n + 1, cov)
else:
......@@ -117,7 +116,7 @@ def sample_state(DaCycle, Samples, StateVector, ObservationOperator, newrc):
# If we are going to sample the lag = 0 time step, place the needed files to run the transport model in the right folder first
if lag == 0: #LU w pierwszym tygodniu danego cyklu bierzemy initial data dla tm5, tzn jakies pewnie ustawienia. dokladnie: restart files z poprzednich
ObservationOperator.get_initial_data()
ObservationOperator.get_initial_data(DaCycle['dir.restart.current'])
############# Perform the actual sampling loop #####################
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment