Commit a282c69a authored by Roelofsen, Hans's avatar Roelofsen, Hans
Browse files

update 2 beheertypen table

parent d450d12f
code;omschrijving;code_plus_omschrijving
N00.01;Nog om te vormen naar natuur;N00.01 Nog om te vormen naar natuur
N00.02;Omvorming – Kwaliteitsimpuls;N00.02 Omvorming – Kwaliteitsimpuls
N01;Grootschalige, dynamische natuur;N01 Grootschalige, dynamische natuur
N01.01;Zee en wad;N01.01 Zee en wad
N01.02;Duin- en kwelderlandschap;N01.02 Duin- en kwelderlandschap
N01.03;Rivier- en moeraslandschap;N01.03 Rivier- en moeraslandschap
N01.04;Zand- en kalklandschap;N01.04 Zand- en kalklandschap
N02;Rivieren;N02 Rivieren
N02.01;Rivier;N02.01 Rivier
N03;Beken en bronnen;N03 Beken en bronnen
N03.01;Beek en bron;N03.01 Beek en bron
N04;Stilstaande wateren;N04 Stilstaande wateren
N04.01;Kranswierwater;N04.01 Kranswierwater
N04.02;Zoete plas;N04.02 Zoete plas
N04.03;Brak water;N04.03 Brak water
N04.04;Afgesloten zeearm;N04.04 Afgesloten zeearm
N05;Moerassen;N05 Moerassen
N05.01;Moeras;N05.01 Moeras
N05.02;Gemaaid rietland;N05.02 Gemaaid rietland
N05.03;Veenmoeras;N05.03 Veenmoeras
N05.04;Dynamisch Moeras;N05.04 Dynamisch Moeras
N06;Voedselarme venen en vochtige heiden;N06 Voedselarme venen en vochtige heiden
N06.01;Veenmosrietland en moerasheide;N06.01 Veenmosrietland en moerasheide
N06.02;Trilveen;N06.02 Trilveen
N06.03;Hoogveen;N06.03 Hoogveen
N06.04;Vochtige heide;N06.04 Vochtige heide
N06.05;Zwakgebufferd ven;N06.05 Zwakgebufferd ven
N06.06;Zuur ven of hoogveenven;N06.06 Zuur ven of hoogveenven
N07;Droge heiden;N07 Droge heiden
N07.01;Droge heide;N07.01 Droge heide
N07.02;Zandverstuiving;N07.02 Zandverstuiving
N08;Open duinen;N08 Open duinen
N08.01;Strand en embryonaal duin;N08.01 Strand en embryonaal duin
N08.02;Open duin;N08.02 Open duin
N08.03;Vochtige duinvallei;N08.03 Vochtige duinvallei
N08.04;Duinheide;N08.04 Duinheide
N09;Schorren of kwelders;N09 Schorren of kwelders
N09.01;Schor of kwelder;N09.01 Schor of kwelder
N10;Vochtige schraalgraslanden;N10 Vochtige schraalgraslanden
N10.01;Nat schraalland;N10.01 Nat schraalland
N10.02;Vochtig hooiland;N10.02 Vochtig hooiland
N11;Droge schraalgraslanden;N11 Droge schraalgraslanden
N11.01;Droog schraalgrasland;N11.01 Droog schraalgrasland
N12;Rijke graslanden en akkers;N12 Rijke graslanden en akkers
N12.01;Bloemdijk;N12.01 Bloemdijk
N12.02;Kruiden- en faunarijk grasland;N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland
N12.03;Glanshaverhooiland;N12.03 Glanshaverhooiland
N12.04;Zilt- en overstromingsgrasland;N12.04 Zilt- en overstromingsgrasland
N12.05;Kruiden- en faunarijke akker;N12.05 Kruiden- en faunarijke akker
N12.06;Ruigteveld;N12.06 Ruigteveld
N13;Vogelgraslanden;N13 Vogelgraslanden
N13.01;Vochtig weidevogelgrasland;N13.01 Vochtig weidevogelgrasland
N13.02;Wintergastenweide;N13.02 Wintergastenweide
N14;Vochtige bossen;N14 Vochtige bossen
N14.01;Rivier- en beekbegeleidend bos;N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos
N14.02;Hoog- en laagveenbos;N14.02 Hoog- en laagveenbos
N14.03;Haagbeuken- en essenbos;N14.03 Haagbeuken- en essenbos
N15;Droge bossen;N15 Droge bossen
N15.01;Duinbos;N15.01 Duinbos
N15.02;Dennen-, eiken-, en beukenbos;N15.02 Dennen-, eiken-, en beukenbos
N16;Bossen met productiefunctie;N16 Bossen met productiefunctie
N16.01;Droog bos met productie;N16.01 Droog bos met productie
N16.02;Vochtig bos met productie;N16.02 Vochtig bos met productie
N16.03;Droog bos met productie;N16.03 Droog bos met productie
N16.04;Vochtig bos met productie;N16.04 Vochtig bos met productie
N17;Cultuurhistorische bossen;N17 Cultuurhistorische bossen
N17.01;Vochtig hakhout en middenbos;N17.01 Vochtig hakhout en middenbos
N17.02;Drooghakhout;N17.02 Drooghakhout
N17.03;Park- en stinzenbos;N17.03 Park- en stinzenbos
N17.04;Eendenkooi;N17.04 Eendenkooi
N17.05;Wilgengriend;N17.05 Wilgengriend
N17.06;Vochtig en hellinghakhout;N17.06 Vochtig en hellinghakhout
L01;Groenblauwe landschapselementen;L01 Groenblauwe landschapselementen
L01.01;Poel en klein historisch water;L01.01 Poel en klein historisch water
L01.02;Houtwal en houtsingel;L01.02 Houtwal en houtsingel
L01.03;Elzensingel;L01.03 Elzensingel
L01.04;Bossingel en bosje;L01.04 Bossingel en bosje
L01.05;Knip- of scheerheg;L01.05 Knip- of scheerheg
L01.06;Struweelhaag;L01.06 Struweelhaag
L01.07;Laan;L01.07 Laan
L01.08;Knotboom;L01.08 Knotboom
L01.09;Hoogstamboomgaard;L01.09 Hoogstamboomgaard
L01.10;Struweelrand;L01.10 Struweelrand
L01.11;Hakhoutbosje;L01.11 Hakhoutbosje
L01.12;Griendje;L01.12 Griendje
L01.13;Bomenrij en solitaire boom;L01.13 Bomenrij en solitaire boom
L01.14;Rietzoom en klein rietperceel;L01.14 Rietzoom en klein rietperceel
L01.15;Natuurvriendelijke oever;L01.15 Natuurvriendelijke oever
L01.16;Bossingel;L01.16 Bossingel
L02;Historische gebouwen en omgeving;L02 Historische gebouwen en omgeving
L02.01;Fortterrein;L02.01 Fortterrein
L02.02;Historisch bouwwerk en erf;L02.02 Historisch bouwwerk en erf
L02.03;Historische tuin;L02.03 Historische tuin
L03;Aardwerken;L03 Aardwerken
L03.01;Aardwerk en groeve;L03.01 Aardwerk en groeve
L04;Aardwerk en groeve;L04 Recreatieve landschapselementen
L04.01;Wandelpad over boerenland;L04.01 Wandelpad over boerenland
A01;Agrarische faunagebieden;A01 Agrarische faunagebieden
A01.01;Weidevogelgebieden;A01.01 Weidevogelgebieden
A01.02;Akkerfaunagebied;A01.02 Akkerfaunagebied
A01.03;Ganzenfoerageergebied;A01.03 Ganzenfoerageergebied
A01.04;Insectenrijke graslanden;A01.04 Insectenrijke graslanden
A01.05;Foerageerrand bever;A01.05 Foerageerrand bever
A02;Agrarische floragebieden;A02 Agrarische floragebieden
A02.01;Botanisch waardevol grasland;A02.01 Botanisch waardevol grasland
A02.02;Botanisch waardevol akkerland;A02.02 Botanisch waardevol akkerland
A11;Open grasland;A11 Open grasland
A12;Open akkerland;A12 Open akkerland
A13;Droge dooradering;A13 Droge dooradering
A14;Natte dooradering;A14 Natte dooradering
W01;Waterbeheergebieden;W01 Waterbeheergebieden
# Overzicht van alle Beheertypen volgens de typologie zoals gebruikt voor de ENP2016
# Inclusief neergeschaalde typen
# Opmerking "(nieuw per XX-XX-XXXX)" en "(vervallen per XX-XX-XXXX)" uit de SNL website zijn achterwege gelaten
# Update 20-05-2021 BT namen gecorrigeerd naar SNL website standaard, bijv. N17.03 Park- of stinzenbos --> Park- en stinzenbos
# Update 08-06-2021 Kolom met enkel LST naam (zonder code) toegevoegd
# Gebaseerd op 02_Base_Landscape_Type_bt2019.csv
# Door: Hans Roelofsen, 1-Apr-2021 15:17
LAND_TYPE_CODE,LST_NAME_CODE,LST_NAME
N00.01,N00.01 Nog om te vormen landbouwgrond naar natuur (inrichting),Nog om te vormen landbouwgrond naar natuur (inrichting)
N00.02,N00.02 Nog om te vormen natuur naar natuur (functieverandering),Nog om te vormen natuur naar natuur (functieverandering)
N01.01,N01.01 Zee en wad,Zee en wad
N01.02,N01.02 Duin- en kwelderlandschap,Duin- en kwelderlandschap
N01.03,N01.03 Rivier- en moeraslandschap,Rivier- en moeraslandschap
N01.04,N01.04 Zand- en kalklandschap,Zand- en kalklandschap
N02.01,N02.01 Rivier,Rivier
N03.01,N03.01 Beek en bron,Beek en bron
N04.01,N04.01 Kranswierwater,Kranswierwater
N04.02,N04.02 Zoete plas,Zoete plas
N04.03,N04.03 Brak water,Brak water
N04.04,N04.04 Afgesloten zeearm,Afgesloten zeearm
N05.01,N05.01 Moeras,Moeras
N05.02,N05.02 Gemaaid rietland,Gemaaid rietland
N05.03,N05.03 Veenmoeras,Veenmoeras
N05.04,N05.04 Dynamisch Moeras,Dynamisch Moeras
N06.01,N06.01 Veenmosrietland en moerasheide,Veenmosrietland en moerasheide
N06.02,N06.02 Trilveen,Trilveen
N06.03,N06.03 Hoogveen,Hoogveen
N06.04,N06.04 Vochtige heide,Vochtige heide
N06.05,N06.05 Zwakgebufferd ven,Zwakgebufferd ven
N06.06,N06.06 Zuur ven of hoogveenven,Zuur ven of hoogveenven
N07.01,N07.01 Droge heide,Droge heide
N07.02,N07.02 Zandverstuiving,Zandverstuiving
N08.01,N08.01 Strand en embryonaal duin,Strand en embryonaal duin
N08.02,N08.02 Open duin,Open duin
N08.03,N08.03 Vochtige duinvallei,Vochtige duinvallei
N08.04,N08.04 Duinheide,Duinheide
N09.01,N09.01 Schor of kwelder,Schor of kwelder
N10.01,N10.01 Nat schraalland,Nat schraalland
N10.02,N10.02 Vochtig hooiland,Vochtig hooiland
N11.01,N11.01 Droog schraalgrasland,Droog schraalgrasland
N12.01,N12.01 Bloemdijk,Bloemdijk
N12.02,N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland,Kruiden- en faunarijk grasland
N12.03,N12.03 Glanshaverhooiland,Glanshaverhooiland
N12.04,N12.04 Zilt- en overstromingsgrasland,Zilt- en overstromingsgrasland
N12.05,N12.05 Kruiden- en faunarijke akker,Kruiden- en faunarijke akker
N12.06,N12.06 Ruigteveld,Ruigteveld
N13.01,N13.01 Vochtig weidevogelgrasland,Vochtig weidevogelgrasland
N13.02,N13.02 Wintergastenweide,Wintergastenweide
N14.01,N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos,Rivier- en beekbegeleidend bos
N14.02,N14.02 Hoog- en laagveenbos,Hoog- en laagveenbos
N14.03,N14.03 Haagbeuken- en essenbos,Haagbeuken- en essenbos
N15.01,N15.01 Duinbos,Duinbos
N15.02,"N15.02 Dennen-, eiken-, en beukenbos","Dennen-, eiken-, en beukenbos"
N16.01,N16.01 Droog bos met productie,Droog bos met productie
N16.02,N16.02 Vochtig bos met productie,Vochtig bos met productie
N16.03,N16.03 Droog bos met productie,Droog bos met productie
N16.04,N16.04 Vochtig bos met productie,Vochtig bos met productie
N17.01,N17.01 Vochtig hakhout en middenbos,Vochtig hakhout en middenbos
N17.02,N17.02 Drooghakhout,Drooghakhout
N17.03,N17.03 Park- en stinzenbos,Park- en stinzenbos
N17.04,N17.04 Eendenkooi,Eendenkooi
N17.05,N17.05 Wilgengriend,Wilgengriend
N17.06,N17.06 Vochtig en hellinghakhout,Vochtig en hellinghakhout
W00.01,W00.01 Weg en pad,Weg en pad
W00.02,W00.02 Overig,Overig
W00.03,W00.03 Bebouwing,Bebouwing
W00.04,W00.04 Bomenrij of heg,Bomenrij of heg
W00.05,W00.05 Steenglooiing of krib,Steenglooiing of krib
W00.06,W00.06 Agrarisch,Agrarisch
W00.07,W00.07 Spoor,Spoor
W01.01,"W01.01 Rivierduin, open zand in riviergebied","Rivierduin, open zand in riviergebied"
W01.02,W01.02 Open zand in bos,Open zand in bos
W02.01,W02.01 Greppel,Greppel
W02.02,W02.02 Sloot tot 6 meter,Sloot tot 6 meter
W02.03,W02.03 Sloot 6 tot 12 meter,Sloot 6 tot 12 meter
W02.04,W02.04 Water breder dan 12 meter,Water breder dan 12 meter
W03.01,W03.01 Breed water,Breed water
W04.01,W04.01 Grasland in of grenzend aan bos,Grasland in of grenzend aan bos
W04.02,W04.02 Vochtig grasland in of grenzend aan bos,Vochtig grasland in of grenzend aan bos
W04.03,W04.03 Bouwland in of grenzend aan bos,Bouwland in of grenzend aan bos
W05.01,W05.01 Jeneverbesstruweel,Jeneverbesstruweel
W06.01,W06.01 Boomgaard,Boomgaard
W07.01,W07.01 Begraafplaats in bos,Begraafplaats in bos
A01.01,A01.01 Weidevogelgebied,Weidevogelgebied
A01.02,A01.02 Akkerfaunagebied,Akkerfaunagebied
A01.03,A01.03 Ganzenfourageergebied,Ganzenfourageergebied
A01.04,A01.04 Insectenrijk grasland,Insectenrijk grasland
A01.05,A01.05 Foerageerrand bever,Foerageerrand bever
A02.01,A02.01 Botanisch waardevol grasland,Botanisch waardevol grasland
A02.02,A02.02 Botanisch waardevol akkerland,Botanisch waardevol akkerland
A11.02,A11.02 Weidevogelland met riet of opgaande begroeiing,Weidevogelland met riet of opgaande begroeiing
A12.01,A12.01 Open akkerland voor broedende akkervogels,Open akkerland voor broedende akkervogels
A12.02,A12.02 Open akkerland voor overwinterende akkervogels,Open akkerland voor overwinterende akkervogels
A13.01,A13.01 Vochtig weidevogelgrasland,Vochtig weidevogelgrasland
A13.02,A13.02 Struweel en ruigte,Struweel en ruigte
A14.01,A14.01 Watergang,Watergang
A14.02,A14.02 Poel,Poel
L01.01,L01.01 Poel en kleine historische wateren,Poel en kleine historische wateren
L01.02,L01.02 Houtwal en houtsingel,Houtwal en houtsingel
L01.03,L01.03 Elzensingel,Elzensingel
L01.04,L01.04 Bossingel en bosje,Bossingel en bosje
L01.05,L01.05 Knip- of scheerheg,Knip- of scheerheg
L01.06,L01.06 Struweelhaag,Struweelhaag
L01.07,L01.07 Laan,Laan
L01.08,L01.08 Knotboom,Knotboom
L01.09,L01.09 Hoogstamboomgaard,Hoogstamboomgaard
L01.10,L01.10 Struweelrand,Struweelrand
L01.11,L01.11 Hakhoutbosje,Hakhoutbosje
L01.12,L01.12 Griendje,Griendje
L01.13,L01.13 Bomenrij of solitaire boom,Bomenrij of solitaire boom
L01.14,L01.14 Rietzoom en klein rietperceel,Rietzoom en klein rietperceel
L01.15,L01.15 Natuurvriendelijk oever,Natuurvriendelijk oever
L01.16,L01.16 Bossingel,Bossingel
L02.01,L02.01 Fortterrein,Fortterrein
L02.02,L02.02 Historisch bouwwerk en erf,Historisch bouwwerk en erf
L02.03,L02.03 Historische tuin,Historische tuin
L03.01,L03.01 Aardwerk en groeve,Aardwerk en groeve
L04.01,L04.01 Wandelpad over boerenland,Wandelpad over boerenland
S01.13,S01.13 Bomenrij of solitaire boom in kern,Bomenrij of solitaire boom in kern
T15.02,"T15.02 Dennen-, eiken-, en beukenbos in kern","Dennen-, eiken-, en beukenbos in kern"
N04.02.01,N04.02.01 Zoete plas in open gebied,Zoete plas in open gebied
N04.02.02,N04.02.02 Zoete plas in of grenzend aan bos,Zoete plas in of grenzend aan bos
N05.01.01,N05.01.01 Krabbescheervelden,Krabbescheervelden
N05.01.02,N05.01.02 Landriet,Landriet
N05.01.03,N05.01.03 Waterriet,Waterriet
N05.01.04,N05.01.04 Hoge zeggen en biezen,Hoge zeggen en biezen
N05.01.05,N05.01.05 Veenmosrietland,Veenmosrietland
N05.01.06,N05.01.06 Moerasstruweel,Moerasstruweel
N05.01.07,N05.01.07 Moerasloofbos,Moerasloofbos
N05.01.08,N05.01.08 Moerasnaaldbos,Moerasnaaldbos
N05.01.09,N05.01.09 Laagveen,Laagveen
N05.01.10,N05.01.10 Hoogveenbos,Hoogveenbos
N05.01.11,N05.01.11 Galigaanmoerassen,Galigaanmoerassen
N05.01.12,N05.01.12 Kalktufbronnen en kalkmoerassen,Kalktufbronnen en kalkmoerassen
N05.01.13,N05.01.13 Open zand,Open zand
N05.01.14,N05.01.14 Slikkige rivieroever,Slikkige rivieroever
N05.01.15,N05.01.15 Nat hakhout,Nat hakhout
N08.02.01,N08.02.01 Zeereep en strand,Zeereep en strand
N08.02.02,N08.02.02 Stuivend duinzand,Stuivend duinzand
N08.02.03,N08.02.03 Witte duinen,Witte duinen
N08.02.04,N08.02.04 Nat en vochtig duingrasland,Nat en vochtig duingrasland
N08.02.05,N08.02.05 Vochtig duinvallei (kalkrijk),Vochtig duinvallei (kalkrijk)
N08.02.06,N08.02.06 Vochtig duinvallei (ontkalkt),Vochtig duinvallei (ontkalkt)
N08.02.07,N08.02.07 Droog duingrasland kalkrijk,Droog duingrasland kalkrijk
N08.02.08,N08.02.08 Droog duingrasland kalkarm,Droog duingrasland kalkarm
N08.02.09,N08.02.09 Droge Duinruigte,Droge Duinruigte
N08.02.10,N08.02.10 Duinriet,Duinriet
N08.02.11,N08.02.11 Duinstruweel,Duinstruweel
N08.02.12,N08.02.12 Duinnaaldbos,Duinnaaldbos
N08.02.13,N08.02.13 Duinloofbos,Duinloofbos
N08.02.14,N08.02.14 Vochtige duinheide,Vochtige duinheide
N08.02.15,N08.02.15 Duingrasland,Duingrasland
N14.01.01,N14.01.01 Rivier- en beekbegeleidend loofbos,Rivier- en beekbegeleidend loofbos
N14.01.08,N14.01.02 Rivier- en beekbegeleidend populierenbos,Rivier- en beekbegeleidend populierenbos
N14.01.02,N14.01.02 Rivier- en beekbegeleidend naaldbos,Rivier- en beekbegeleidend naaldbos
N14.01.03,N14.01.03 Rivier- en beekbegeleidend gemengd bos,Rivier- en beekbegeleidend gemengd bos
N14.01.06,N14.01.06 Rivier- beekbegeleidend eiken-beukenbos,Rivier- beekbegeleidend eiken-beukenbos
N14.01.07,N14.01.07 Rivier- en beekbegeleidend eikenhaagbeukenbos,Rivier- en beekbegeleidend eikenhaagbeukenbos
N14.01.09,N14.01.09 Ruigte of zoom in rivier- en beekbegeleidend bos,Ruigte of zoom in rivier- en beekbegeleidend bos
N14.02.01,"N14.02.01 Hoog- en laagveenbos, loofbos","Hoog- en laagveenbos, loofbos"
N14.02.02,"N14.02.02 Hoog- en laagveenbos, naaldbos","Hoog- en laagveenbos, naaldbos"
N14.02.03,"N14.02.03 Hoog- en laagveenbos, gemengd bos","Hoog- en laagveenbos, gemengd bos"
N14.02.04,N14.02.04 Laagveenbos,Laagveenbos
N14.02.05,N14.02.05 Hoogveenbos,Hoogveenbos
N14.02.06,N14.02.06 Ruigten en zomen in hoog- en laagveenbos,Ruigten en zomen in hoog- en laagveenbos
N14.02.08,"N14.02.08 Hoog- en laagveenbos, populier","Hoog- en laagveenbos, populier"
N15.01.01,N15.01.01 Duinloofbos,Duinloofbos
N15.01.02,N15.01.02 Duinnaaldbos,Duinnaaldbos
N15.01.03,N15.01.03 Duin gemengd bos,Duin gemengd bos
N15.01.04,N15.01.04 Duindoorn of kruipwilgstruwelen,Duindoorn of kruipwilgstruwelen
N15.01.06,"N15.01.06 Duinbos, eiken","Duinbos, eiken"
N15.01.08,"N15.01.08 Duinbos, populier","Duinbos, populier"
N15.02.01,"N15.02.01 Dennen-, eiken- en beukenbos, loof","Dennen-, eiken- en beukenbos, loof"
N15.02.02,"N15.02.02 Dennen-, eiken- en beukenbos, naald","Dennen-, eiken- en beukenbos, naald"
N15.02.03,"N15.02.03 Dennen-, eiken- en beukenbos, gemengd","Dennen-, eiken- en beukenbos, gemengd"
N15.02.04,"N15.02.04 Dennen-, eiken- en beukenbos, beukenbos","Dennen-, eiken- en beukenbos, beukenbos"
N15.02.05,"N15.02.05 Dennen-, eiken- en beukenbos, eikenbos","Dennen-, eiken- en beukenbos, eikenbos"
N15.02.06,"N15.02.06 Dennen-, eiken- en beukenbos, eiken-beukenbos","Dennen-, eiken- en beukenbos, eiken-beukenbos"
N15.02.07,"N15.02.07 Dennen-, eiken- en beukenbos, eikenhaagbeukenbos","Dennen-, eiken- en beukenbos, eikenhaagbeukenbos"
N15.02.08,"N15.02.08 Dennen-, eiken- en beukenbos, populier","Dennen-, eiken- en beukenbos, populier"
N16.01.01,"N16.01.01 Droog bos met productie, loof","Droog bos met productie, loof"
N16.01.02,"N16.01.02 Droog bos met productie, naald","Droog bos met productie, naald"
N16.01.03,"N16.01.03 Droog bos met productie, gemengd","Droog bos met productie, gemengd"
N16.01.04,"N16.01.04 Droog bos met productie, beuk","Droog bos met productie, beuk"
N16.01.05,"N16.01.05 Droog bos met productie, eik","Droog bos met productie, eik"
N16.01.06,"N16.01.06 Droog bos met productie, eiken-beukenbos","Droog bos met productie, eiken-beukenbos"
N16.01.07,"N16.01.07 Droog bos met productie, eiken-haagbeukenbos","Droog bos met productie, eiken-haagbeukenbos"
N16.01.08,"N16.01.08 Droog bos met productie, populier","Droog bos met productie, populier"
N16.02.01,"N16.02.01 Vochtig bos met productie, loof","Vochtig bos met productie, loof"
N16.02.02,"N16.02.02 Vochtig bos met productie, naald","Vochtig bos met productie, naald"
N16.02.03,"N16.02.03 Vochtig bos met productie, gemengd","Vochtig bos met productie, gemengd"
N16.02.05,"N16.02.05 Vochtig bos met productie, eikenbos","Vochtig bos met productie, eikenbos"
N16.02.06,"N16.02.06 Vochtig bos met productie, eiken-beukenbos","Vochtig bos met productie, eiken-beukenbos"
N16.02.07,"N16.02.07 Vochtig bos met productie, eiken-haagbeukenbos","Vochtig bos met productie, eiken-haagbeukenbos"
N16.02.08,"N16.02.08 Vochtig bos met productie, populier","Vochtig bos met productie, populier"
N17.03.01,"N17.03.01 Park- of stinzebos, loofbos","Park- of stinzebos, loofbos"
N17.03.02,"N17.03.02 Park- of stinzebos, naaldbos","Park- of stinzebos, naaldbos"
N17.03.03,"N17.03.03 Park- of stinzebos, gemengd bos","Park- of stinzebos, gemengd bos"
N17.03.05,"N17.03.05 Park- of stinzebos, eikenbos","Park- of stinzebos, eikenbos"
N17.03.06,"N17.03.06 Park- of stinzebos, eiken-beukenbos","Park- of stinzebos, eiken-beukenbos"
N17.03.08,"N17.03.08 Park- of stinzebos, populier","Park- of stinzebos, populier"
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment