Commit 46b331ca authored by Roelofsen, Hans's avatar Roelofsen, Hans
Browse files

fix image links

parent 507ff1b9
......@@ -48,7 +48,7 @@ Data management is een investering in het heden om het jezelf en je collegas in
---
### Project Data Cyclus
![Cyclus](images/dm2.jpg)
![Cyclus](images/DM2.jpg)
Simpel gezegd: een project verzameld en analyseert data, wat resulteert in publicaties en een of meerdere `Project-Resultaat` datasets (dwz _datasets die opgeleverd worden door het project, die behouden moeten worden voor toekomstige referentie of gebruik_).
Goed uitgevoerd data-management garandeert dat:
......@@ -59,7 +59,7 @@ Goed uitgevoerd data-management garandeert dat:
---
### 1. Data vinden
![Sherlock](images/dm3c.jpg)
![Sherlock](images/DM3c.jpg)
Om data te kunnen vinden moet het goed opgeslagen zijn.
```
goed opgeslagen data == vindbaar
......@@ -76,7 +76,7 @@ Wat zijn geschkte locaties voor data-opslag voor een lopend WEnR project?
* `W:/projects/nvk_bdb`
* `W:/projects/doren2019`
![W request](images/dm9.jpg)
![W request](images/DM9.jpg)
* MS OneDrive
![OneDrive](images/DM10.jpg)
......@@ -84,7 +84,7 @@ Wat zijn geschkte locaties voor data-opslag voor een lopend WEnR project?
* persoonsgebonden, maar deelbaar met collegas (ook buiten WUR netwerk)
* ook offline beschikbaar (sync zodra je online bent
* MS Sharepoint
![Sharepoint](images/dm11.jpg)
![Sharepoint](images/DM11.jpg)
* vooral bedoeld voor documenten, minder geschikt voor grote data
* document-management systeem
* draait achter Teams
......@@ -122,12 +122,12 @@ _Maar altijd!_
* alfabetisch
* losse bestanden alleen in laagste folder-niveau
* forceer de volgorde van directories in file-system mbv prefixes
![Tree](images/dm4.jpg)
![Tree](images/DM4.jpg)
---
### 2. Data begrijpen
![bright light](images/dm5.jpg)
![bright light](images/DM5.jpg)
Data moet beschreven worden om begrepen te worden. `Metadata` is het toverwoord.
**Hoe leg ik metadata vast?**
......@@ -136,7 +136,7 @@ Data moet beschreven worden om begrepen te worden. `Metadata` is het toverwoord.
* commentaar regels bovenaan tabel, ```# Tabel gemaakt door HR, dd 20210528```
* e-mail correspondentie
* MS Office document Properties
![properties](images/dm6.jpg)
![properties](images/DM6.jpg)
**Wat te vermelden?**
......@@ -153,7 +153,7 @@ Data moet beschreven worden om begrepen te worden. `Metadata` is het toverwoord.
* gemaakt voor welk project?
* gebruiksbeperkingen (copyright, vertrouwelijheid)
![shouting](images/dm7.jpg)
![shouting](images/DM7.jpg)
**Voor metadata geldt:**
......@@ -170,9 +170,9 @@ Als we _nu_ op onze data passen, maken we het onze _toekomstige_ zelf en collega
* is onderzoek reproduceerbaar
* kan data meermaals gebruikt worden
![I can do science!](images/dm8.jpg)
![I can do science!](images/DM8.jpg)
---
---
###Meer weten?
* [Wageningen Data Competence Centre](https://www.wur.nl/en/Value-Creation-Cooperation/Collaborating-with-WUR-1/WDCC.htm)
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment